مقدمه اي درباره توليد و ترشح شير دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۷ 12:57

 غده پستان:

غده پستان همانند غده هاي عرقي و چربي، غده اي پوستي است. غده هاي پستاني در ابتداء (دوران جنيني) بصورت مجراهاي ساده اند بعد با چرخه هاي توليد هورمونهاي جنسي و دوره آبستني كانالها بيشتر گسترش مي يابند. غده هاي پستاني در ناحيه سينه، شكم و يا اينگوئينال (شرمگاهي)قرار دارند. و اين كانالها بصورت دسته هايي از بافت پوششي بنام لوبول در مي آيند كه مانند خوشه انگور هستند، هر سلول ترشحي توليد كننده شير را يك آلونول (واحد عمل) مي نامند از مجموع آلوئولها لوبول و از مجموع لوبولها لب وجود مي آيد.

فرآیند ترشح شیر(let-down Milk):

 پيرامون هر الوئول را سلولهاي ماهيچه اي صاف (مايو اپيتليال) مانند سبدي در برمي گيرند كه در اثر اكسي توسين منقبض شده و موجب بيرون رفتن شير از حفره آلوئول و وارد شدن آن به كانال هاي شيري (lactiferous duct) مي شودكه به اين فرايند let-down Milk مي گويند و مجراي پستانك را گالاكتوفر نيز مي نامند كه شير را دردسترس نوزادقرارميدهد.پايانه(بخش انتهايي)گشادگالاكتوفرها را در برخي گونه ها (نشخواركنندگان، اسب و خوك) آسينوس يا سيسترون مي نامند (محفظه پستاني و محفظه پستانك).

لاكتوز ژنوسيز (lactogenosis):

تغيير حالت (Transition ) از حاملگي تا شيردهي است وبراي بيان آغاز تراوش شير پس از زايش به كار برده مي شود زماني كه غده هاي پستاني به ميزان بهينه اي از رشد و تكامل رسيده باشند و اين امر به وجود هورمونهايي وابسته است كه تراوش شير را اغاز كرده و موجب بيرون راندن شير از حفره آلوئولهاي پستاني به مجراهاي انتقال شير مي شوند لاكتوژنوسيز دو مرحله دارد(لاكتوز نوسيز1-( توليد پيش آغوز)و   لاكتوز نوسيز2- (توليد آغوز و شير)). سلولهاي پوششي آلوئولهاي پستاني (لوبولها) پروتئينها، چربي ها و لاكتوز را ساخته و به حفره آلوئول ها (كانالهاي شير= (lacteferousduct مي فرستند.هورمون لاكتوژن مترشحه از جفت نيز درمرحله اول پروسه لاكتوژنوسيس(توليد كازئين و لاكتوز)قبل اززايمان نقش دارد.(منبع 10)

درپيش اغوزبرخي مولكولهاي بزرگ(ايمونوگلوبولين ها) و مقادير متغيري يونهاي كلرايد، سديم، پتاسيم و لاكتوز وجود دارد. گلبولهاي چربي ، پروتئين ها، گلبولهاي سفيد و سلولهاي پوششي جدا شده از ديواره آلوئولها در حفره آلوئولها انباشته مي شوند. در اغوز ميزان خاكستر (سديم و كلر) بيشتر از شير و قند لاكتوز آن كمتر است (بجز در ماديان).اسيدهاي چرب و قند لاكتوز يا از خون گرفته مي شوند و يا در سلولهاي پستاني ساخته مي شوند.

در گامه هاي پاياني شيردهي كه توليد شير كم مي شود غلظت پروتئين ها و چربي و سديم شير بتدريج افزايش يافته ولي غلظت لاكتوز و پتاسيم كم مي شود.

(آسينوس) سيسترن  à گالاكتوفرها à مجاري شيرà لب à لوبول àآلوئول

پرولاكتين، هورمون رشد، تيروكسين، انسولين، گلوكاگون و اكسي توسين به عنوان هورمون هاي لازم براي ادامه يافتن شيردهي (galactopoesis) شناخته شده ند.

گالاكتوپويه سيز :(Galactopoesis)

براي ادامه يافتن توليد شير، پس از آن كه توليد شير آغاز شد به كار برده مي شود.ادامه اين فرآيند نيازمند بيرون آمدن شير از پستان ( با شيردوشي يا شيرخواري) است.

آپوپتوسيس(Apoptosis):

مجموعه عواملي كه باعث ازبين رفتن و مرگ سلولهاي پستاني مي شوندپديده آپوپتوسيس را به وجود مي آورند.در اين امر لايزوزومها كه در صورت رهاشدن موجب متلاشي شدن و مرگ سلول مي شوند نقش بسيار مهمي دارند.عواملي مثل دژنره شدن غشاء پايه – فعاليتهاي متالوپروتئيناز- هورمونهاي مؤثر در گالاكتوپويه سيز (نظير رشد،تيروكسين و ...)بازگشت (Feedback)شيميايي- ممانعت كننده شيردهي(PIH) و فاكتور رشد شبه انسولين- انبساط آلوئول- فاكتورهاي تغذيه اي-اكسيژن فعال نيز بر پديده آپوپتوسيس تا ثير مي گذارند.

 پس روي پستان ها(    : ( Involution

ناشي از از بين رفتن سلولهاي پوششي پستان (لوبولها) در اثر كاهش تدريجي و سرانجام توقف توليد شير درپستانهاست.

لاكتوفرين در زمان پس روي پستانها در آلوئولها ساخته مي شود و با پيوند يافتن به آهن، اين عنصر ضروري را ز دسترس باكتري هاي بيماري زا دور نگه مي دارد (محافظت كننده طبيعي پستانها). سرعت جذب مواد غذايي از خون توسط سلولهاي پستاني، تغيير شكل آنها به اجزاء شير و تخليه آنها به داخل مجراي آلوئول عوامل فيزيولوژيكي مهمي در كنترل ميزان توليد شير هستند - بافت پستان داراي دو بافت 1- پارانشيمي  (شامل بافت ترشحي و مجاري تخليه كننده آنها) و اين مجموعه توسط 2- بافت همبند احاطه شده و نگهداري مي شوند.

اجزاء يك سلول ترشحي پستان:

1-        هسته= انتقال اطلاعات ژنتيكي موجود در ژنها براي سنتز پروتئينها و بعضي آنزيمها (كاتاليزور و واكنش هاي بيوشيميائي درون سلول پستاني اند)

2-        شبكه اندوپلاسميك- اسيد ريبونوكلئيك (RNA) از هسته وارد شبكه اندوپلاسميك شده و در اين بخش طرز به دنبال هم قرار گرفتن اسيدهاي آمينه براي سنتز پروتئين شير و آنزيمها را مشخص مي كند.

3-                ريبوزوم ها - محل سنتز پروتئين ها و ايجاد باندهاي پپتيدي  بين اسيدهاي آمينه مي باشند.

4-        دستگاه گلژي – محلي است براي تنظيم و كامل نمودن پروتئين هاي ساخته شده در ريبوزومها براي مثال به مولكول كازئين كلسيم و فسفر افزوده مي شود. در محل ترئونين و سرين چون OH  دارندبا يون  فسفات باند مي و سنتز لاگتوز نيزدر دستگاه گلژي انجام مي شود. . واكوئل هاي ترشحي حاوي پروتئين شير از دستگاه گلژي به صورت جوانه زدن خارج مي شوند و به طرف غشاء سيتوپلاسمي سلول كشيده شده و در مجاورت آن غشاء واكوئل ترشحي با غشاء سيتوپلاسمي در هم فرو مي روند . (ترميم غشاء سيتوپلاسمي كه در اثر جدا شدن ذره چربي پاره شده است).

5- ميتوكندري- ميتوكندريها به ذرات مولد نيرو مشهورند زيرا انرژي توليد شده در سلول براي سنتز پروتئين چربي و ...   توسط اين ذرات ايجاد مي شود و در بافتهاي فعال مثل سلولهاي پستاني يك گاو شيرده از نظر متابوليكي ، ميتوكندريها به تعداد بيشماري يافت مي شوند.

6- لايزوزومها- حاوي آنزيمهاي هضمي اند كه در صورت رها شدن موجب متلاشي شدن و مرگ سلول مي شوند. (در هنگام مرگ سلول (apoptosis) و ورم پستان (Mastitis)

 7- غشاء هاي سلولي- همان غشاء پلاسمائي يا سيتوپلاسمي است كه هريك از سلولهاي پستاني را احاطه مي كند. اين غشاءها در جذب مواد شيميائي و وارد نمودن آنها به درون سول يا داخل هريك از اجزاء سلول محدوديت هايي را اعمال مي كنند.

8- سيتوپلاسم- يا شيره سلولي مايعي است كه بخش اعظم سلول پستاني را تشكيل مي دهد. اغلب مواد موجود در آن محلول اند. مولكول گلوكز قبل از ورود به ميتوكندري براي اكسيد شدن و توليد انرژي در سيتوپلاسم شكسته مي شود.

جاري شدن شير به داخل مجراي آلوئول( Dischar  of  Milk in to the Alevolar lumen) شير توسط سلولهاي ترشحي پستان ساخته نمي شود بلكه اجزاء تشكيل دهنده آن از سلولهاي ترشحي به داخل مجراي آلوئولي ترشح مي شوند و در اين مجرا پس ازمخلوط شدن با هم  شير توليد مي شود.(به كمك انتشار-انتشارتسهيل شده و انتقال فعال)ذره چربي در بخش پايين سلول ترشحي پستان تشكيل مي شود و به تدريج كه درشت تر مي گردد به طرف مجراي آلوئول كشيده مي شود ونهايتاً با ايجاد فرورفتگي در غشاء ايجاد شده دور ذرات چربي آنها از سلول ترشحي جدا شده و بداخل آلوئول مي ريزند. انتقال اسيدهاي چرب زنجير كوتاه c4-c14 استات و بتا هيدروكسي بوتيرات خون به داخل آلوئولها و زنجير بلند c16-c20 به همان صورت است. ولي پروتئين هاي شير داخل واكوئول ها بصورت دانه هاي مجزا تجمع كرده و بدون نياز به پوشيده شدن توسط غشاء به درون مجراي آلوئول ترشح مي شوند. لاكتوز نيز درون واكوئول هاي ترشحي وجود دارد و بطور همزمان با پروتئين ها به درون مجراي آلوئول رها مي شود. منبع لاكتوز از گلوكز خون و گلوكز حاصل از شكستن پروتئين هاي اطراف پستان (گلوكونئوژنوسيس=Gloconeogenosis)) اند .بسياري از مكانيزمهاي رها شدن ساير اجزاء شير به درون مجراي آلوئول ناشناخته مانده و هنوز در دست تحقيق و بررسي مي باشند.

اغلب پروتئين هاي شير كازئين (آلفا-بتا-كاپاوگاما)و بتا-لاكتوگلوبولين و آلفا-لاكتو آلبومين اند.اسيدآمينه هاي ضروري براي غدد شيرسازي متيونين ،فنیل  آلانين،لوسين،ترئونين،ليزين،آزژنين،ايزولوسين،هيستيدين،والين و تريپتوفان مي باشند(منبع 10).

مكانيزم ترشح و انتقال مواد معدني از خون به داخل سلول ترشحي پستان:

سلولهاي ترشحي پستان قادر به سنتز ويتامين ها و مواد معدني نيستند لذا اين مواد از طريق خون تأمين مي شوند.

عواملي چون غلظت مواد بين خون و شير- انتقال فعال توسط جذب و دفع مواد توسط سلولهاي پستاني را در اين امر دخيل مي دانند. معمولاً درصد لاكتوز – سديم و پتاسيم در شير ثابت است اين مواد همراه كلر موجب تعادل اسمزي در شير مي شوند. بخشي از آب شير از مايعات درون سلولي غني از پتاسيم سلول آلوئولي و بخشي ديگر از طريق انتقال از خون براي نگهداري تعادل اسمزي در نتيجه سنتز لاكتوز ، پروتئين و چربي تأمين مي شود. چربي متغير ترين جزء شير است ولي مواد معدني (خاكستر) و لاكتوز از كمترين درجه تغيير برخوردارند.

كم تغذيه كردن (underfeeding) گاوها سبب كاهش توليد شير و كاهش درصد لاكتوز شير مي شود ولي درصد پروتئين- چربي و مواد معدني شير افزايش مي يابد.عواملي مانند نژاد دام – دوران شيردهي – تغذيه- بيماري و عواملي مانند حرارت،اسيديته-تغليظ نمودن و افزودنيها نيز از عوامل مؤثر در غلظت نمك وتعادل نمك شير هستند(منبع 3). يد (I) و آهن (Fe) تنها عناصري اند كه مقدار آنها را در شير مي توان به ميزان قابل ملاحظه اي تغيير داد. بافت پستان بصورت فعال يد را جذب مي كند و افزايش آهن جيره غذايي مي تواند آهن شير را كه براي هموگلوبين و خون سازي گوساله ها ضروري است افزايش دهد. از عناصر معدني كلسيم، فسفر، منيزيم و كلر در آغوز بيشتر از شير طبيعي است. ولي درصد پتاسيم شير بيشتر است مقدارآهن آغوز 17-10 برابر شير است. در اواخر شيردهي كلر موجود در شير به شدت افزايش مي يابد (نشانه نزديك شدن تركيب شير به خون) .آهن Fe در شير با لاكتوفرين، ترانسفرين، گزانتين اكسيداز و مقداري با كازئين ها باند مي شود. روي (Zn) در شير گاو و اغلب با كازئين ولي مقداري با لاكتوفرين باند مي شود .مس(Cu)  نيز با كازئين ها و با بتا لاكتوگلوبولين- با لاكتوفرين و مقداري با غشاء پروتئين هاي چربي شير باند مي شود. موليبدن Mo با گزانتين اكسيد از يك آنزيم در غشاء سلول وجود دارد و در سطح داخلي غشاء گلبول چربي شير نيز يافت مي شود. منگنز Mn با پروتئين هاي غشاء چربي شيرباند مي شود.كبالت Co يك بخش مهم و ضروري از ويتامين B12 است كه در شير وجود دارد.

در شير گاوهايي كه در كنار مناطق صنعتي زندگي مي كنند و از گياهان آن منطقه تغذيه مي كنند كادميم Cd و سرب (Pb) از اين فلزات سنگين وجود دارد. در

1-شبكه اندوپلاسميك نرم = Smooth Ehdoplasmic Retetestis= SER

2-شبكه اندوپلاسميك خشن(سفت) ريبوزوم=Rough Endoplasmic Retetestis=RER

نیز این ترکیبات می توانند ذخیره شوند.

اطراف بزرگراه ها نيز ممكن است شير گاو سرب Pb بيشتري نسبت به مناطق دورتر داشته باشند.

 

 

 

 

 

جدول 1- متوسط غلظت مواد معدني در شير (منبع 8)

درصد  به شكل محلول

Total %

Mg

/100ml

عنوان

25 با فسفر يا سيترات بصورت كمپلكس

12/0

123

كلسيم

44 ( با Ca و ديگر مواد معدني )

10/0

95

فسفر

20

01/0

12

منيزيم

100

15/0

141

پتاسيم

100

05/0

58

سديم

100

11/0

119

كلرين

---

---

30

گوگرد

---

---

160

اسيد سيتريك

توجه:20درصد از Ca و P با كازئين شير تركيب شده و به  صورت كمپلكس كازئينات وجود دارد.(منبع 3)

Se , Mn, Co, Br, B, I , As , Al و Zn از طريق افزايش در خوراك مي توانند در شير افزايش يابند.(منبع 8)

بعضي مواد معدني نظير Mo, Mn , Cu , Fe , Mg, Zn بعنوان كوفاكتور توسط آنزيمها مورد نيازند.

Ca و P به شكل كوفاكتورند.نمكهاي لاكتوز در فشار اسمزي شير مؤثرند. كاتيونهاي Mg++ , Ca++ , K+ , Na+ و آنيونهاي Po43- , Cl- سيترات ، So4-2 , Hco3-. نيز در خون وجود دارند.پاراتورمون PTH)  )و ويتامين D كلسيم  خون را افزايش مي دهند و كلسيتونين آنرا كاهش مي دهد.

آهن در كبد ذخيره مي شود جز در خوك و با لاكتوفرين – ترانسفرين- گزانتين اكسيداز و مقداري با كازئين باند مي شود. روي با كازئين و مقداري با لاكتوفرين باند مي شود. مس با كازئين و بتا لاكتوگلوبولين- لاكتوفرين و مقداري هم با غشاء چربي شير باند مي شود. (منبع 8)

موليبدن با گزانتنين اكسيداز باند مي شود و سبب الحاق(involve) آنزيمها به ديواره (غشاء) سلولي مي شود و در چربي شير وجود دارد.

منگنز با غشاء چربي شير باند مي شود. كبالت- يك بخش ضروري از ويتامين B12 است. كادميم، سرب، الومينيم- آرسنيك – بورون- برومين- كروميوم- فلوئور- يد- نيكل- سلنيم- سيليكون – نقره- استرونسيوم- واناديوم از راه جيره غذايي وارد شير مي شوند عناصرZn, Mn , Co , Br , B , I) كه بعنوان همراه يا contaminant و كوفاكتور مي باشند. (منبع3و8).

اختلاف بين ميانيگن مواد معدني در داخل افراد هر نژاد بيشتر از اختلاف بين افراد نژادهاي مختلف است. كلسيم،منيزيم ،فسفر و كلر در كلوستروم بيشتر از شير وجود دارند. پتاسيم آغوز كمتر است. آهن آغوز 17-10 بار از شير طبيعي بيشتر است. ميزان ca و P و سيترات و كلر شير بز بيشتر از شير گاو است. سيترات نيز يك طعم دهنده مهم تركيبات غذاي دامها است و در شير گاو بيشتر است. شير گاو و بز همچنين در كبالت ، موليبدن و ويتامين B و گزانتين با هم اختلاف دارند. جهت رفع علائم ناشي از كمبود آهن و مس در شير گاو و بز مي توان از راه افزودن مكمل غذائي به جيره آنها اقدام نمود.(سولفاتها و EDTA و ...)

دسترسي مواد معدني شير براي نوزاد بيشتر از مكملهاي غذايي ويتاميني و معدني با فرمولهاي غذايي است. آهن شيرتا 49% ولي در فرمولهاي غني سازي شده تا 4% قابل جذب است. ca و P از مواد معدني غالب در شيرند كه با ميسل هاي كازئين كمپلكس مي شوند. 

چون ca خون بصورت ثابت و منظم وجود دارد و ca شير نيز از خون مي آيد لذا تغيير غلظت ca شير با تغيير واصلاح ca جيره بسيار مشكل است.

بعضي از مواد معدني نظير Mo , Mn, Cu , Fe , Mg , Zn بعنوان كوفاكتور در انزيمها مورد نيازند، بعلاوه آهن در شير نئوناتها كم مي باشد. آهن بعنوان بخشي از هموگلوبين براي نئوناتها ضروري است. در بعضي از گونه هاي نئوناتها مقداري ذخيره كبدي از اهن در بچه هايي كه متولد مي شوند وجود دارد ولي بچه خوكها به يك تزريق آهن بعد از تولد احتياج دارند . آهن شير در لاكتوفرين – ترانسفرين و گزانتين اكسيداز و مقداري هم با كازئين بصورت باند شده وجود دارد.روي در شير گاو با كازئين اغلب باند مي شود اما مقداري هم با لاكتوفرين باند مي شود.

مس با كازئين باند مي شود با بتا – لاكتوگلوبولين با لاكتوفرين و مقداري هم با پروتئين هاي غشاء چربي باند مي شود. موليبدن با گزانتينين اكسيداز آنزيمي كه در ديواره غشاء )سلول وجود دارد و در شير روي سطح داخلي غشاء گلبول چربي نيز يافت مي شود.

منگنز با پروتئين هاي غشاء چربي شير نيز در ارتباط است.

كبالت يك بخش ضروري از ويتامين B12 است.

غلظت قند- چربي- پروتئين- سديم- كلسيم و فسفر در شير بترتيب 90، 9، 5/0، 15/0، 13 و 10 برابر پلاسماي خون است. شير با خون ايزواسموتيك است. آب بداخل شير منتشر مي شود.

لاكتوفرين:

 در شير، مايع اشكي( Tears) ، موكوس- خون و بزاق بصورت طبيعي ايجاد مي شود و يك نوع گليكوپرتئين است. (منبع 3) و کارش جمع آوری و از دسترس خارج نمودن آهن از عوامل تولید کننده فساد در شیر می باشد.

 

انتشار (Diffusion) :

 حمل مواد در اثر حركت ذرات تشكيل دهنده آن و وارد كردن – ريختن مواد معدني از پلاسماي خون وارد سلولهاي آلوئول شده و سپس وارد شير مي شوند. مواد محلول در شير عبارتند از لاكتوز، پروتئين ها، كازئين ، خون – يونها شامل سديم، پتاسيم و كلر و مواد معدني ca و p . کلسیم و فسفر آزادانه حركت نمي كنند اين محلولهابصورت فعال بوسيله غشاء هاي سلول و اجسام گلژي غليظ مي شوند.

لاكتوز آب را به خود جذب مي كند (حالت اسمزي) – سديم- كلر و پتاسيم از گراديان غلظت در داخل واكوئول يا شيره آلوئولي پيروي مي كنند. (كلر بصورت فعال بوسيله يك پمپ غشائي بداخل سلول در جهت مخالف گراديان غلظت پمپ مي شود). پمپ سديم – پتاسيم نيز غلظت سديم را كاهش و غلظت پتاسيم را در شير طبيعي افزايش مي دهد.كلسيم 25% محلول و با پروتئين كازئين باند مي شود. فسفر44% محلول و با پروتئين كازئين باند مي شود. Ca وP در واكوئول هاي ترشحي از اجسام گلژي ترشح مي شوند در حالي كه با پروتئين كازئين باند شده اند.

Ca براي فعاليت نياز به گالاكتوزيل ترانسفوراز و پروتئين كيناز دارد همچنين براي سنتز كازئين و لاكتوز بعنوان كوفاكتور عمل مي كند.

 توجه:غشاء سلولهاي پايه (پستاني) انتشار مواد معدني به داخل سلولها و شيره آلوئولي را كنترل مي نمايد. آهن- با پروتئين لاكتوفرين و كازئين باند مي شود . بصورت آزاد كم است. آهن پروتئين خون ترانسفرين است و به لاكتوفرين داخل سلولي منتقل مي شود. روي و سلنيم نیز با كازئين شير باند مي شود.

يد بصورت فعال در سلول شير سازي مي تواند زياد شود. (تيروئيد يد را افزايش مي دهد)خطر مسموميت ماده ها با  يد 131 و يد 125 در شير وجود دارد (نيمه عمر 13-8 روز).

مكمل يديد پتاسيم در مواقع متريت و پيومتريت- آزمايش غوطه وري سرپستانكها- بهداشت سرپستانكها بكار مي رود.

اجزاء كوچك يد با پروتئين باند مي شوند و غلظت يد غشا ء سلول پايه از خون بداخل شير منتشرمي شود.

گوگرد بعنوان بخشي از آمينو اسيد (متيونين و سپستين ) بداخل سلول منتقل مي شود و بداخل شير با عنوان بخشي از تركيب پروتئين شير وارد مي شود.

كبالت در داخل ويتامين  B12 در شكمبه وارد مي شود، و از راه خون وارد سلولهاي پستاني شده و در RER بداخل پروتئين وارد مي شود و در كلوستروم بيشتر از شير معمولي است.

ويتامينهاي شير(Vitamines in Milk) :

1-ويتامين هاي محلول در آب (VitB) همگي در شير نيز وجود دارند . ريبوفلاوين در شير گرتري و جرسي كه از مراتع چرا مي كنند بيشتر است. كلوستروم ويتامين هاي B بيشتري از شير معمولي دارد.

ويتامين C به دو شكل اسيد اسكوربيك و دي هيدرواسكوربيك اسيد بوده و در كلوستروم بيشتر از شير معمولي است ولي بيشتر در طي فرايندهاي انجام شده بر روي شير از بين مي رود.

2-ويتامين هاي محلول در چربي – با گلبول چربي تجمع پيدا مي كنند ويتامين A (رتينول) از بتاكاروتن در دستگاه گوارش بوجود مي آيد. در شير گرتري توليد رنگ زرد مي كند و يك عامل ضد سرطان است.

شير گاو – انسان- ماديان هر دو بتاكاروتن و ويتامين A را دارند. ولي شير بز، ميش- گاو ميش و خوك بيشتر از شير گاو ويتامين A دارد. در بعضي كشورها شير را با ويتامين A و D غني سازي مي كنند.

پروتئين لاكتوفرين، فاكتورهاي رشد، اسيدهاي چرب زنجيره بلند غير اشباع، نمكهاي صفراوي، توليد ليپاز و اليگو ساكاريدهاي ضدعفوني و گليكونژوگه در شير گاوي كه غذايش فرموله شده باشد دوبرابر نخواهد شد.

هورمونهاي مؤثر در توليد شير:

هورمون لاكتوژن مترشحه از جفت نيز در مرحله اول پروسه لاكتوژنوسيس (توليد كازئين و لاكتوز قبل از زايمان) نقش دارد. هورمونهاي اكسي توسين از هيپوفيزپسين و پرولاكتين از هيپوفيزيپشين در مرحله دوم لاكتوژنوسيس در حضور پروژسترون زياد بعد از زايمان نقش دارند. تمايز سلولهاي اپيتليال پستان براي مرحله دوم لاكتوژنوسيس ضروري است. كه در انسان اين مرحله تمايز در نيمه حاملگي اتفاق مي افتد.

در طول حاملگي تعداد و شبكه هاي آلوئولها افزايش يافته و مجاري كوچكتر بالغ مي شوند تا ظرفيت ترشح شير را بدست آورند. با اين وجود ترشح شير توسط غلظت زياد استروئيد هاي جنسي و پروژسترون اوليه حفظ مي شود(منبع 10). در طي تحقيقي غلظت پلاسمائي GH، T3وT4   درگاوهايي كه 4و8 ميكروگرم آگونيست سروتونين (اسيد آمينه L- تريپتوفان) به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن دريافت كرده بودند، درسطح  P<0.05افزايش معني داري يافت(منبع2تركيبات شير شامل طعم، فعاليت ليپاز، چربي، Ash , Ca ,Ts , ANF  در طي تحقيقي در طول يك دوره 12 روزه در واحد زمان يك رابطه کوآدراتیک( (quartic داشتند اگرچه محصول شير در واحد زمان داراي اثر خطي بود.

 در نمونه هاي شير گاو :

احتمال دارد استرس و exercise بطور مستقل فعاليت ليپاز شير را تغيير دهند. زمانيكه گاوها با 80 % انرژي مورد نياز بر طبق جدول NRC تغذيه شدند توليد شير و فعاليت ليپاز بترتيب در سطح (p<0/01 و P<0/05  (معني دار شدند.

اما اختلاف در طعم شير معني دار نشد. در ازمايش بعدي (دومين )يك كاهش ناگهاني در احتياجات انرژي گاوها در سطح پراكنده اي ايجاد كرد. يك گاو با تند شدن چربي شير و يكي ديگر با شير اكسيد شده پاسخ دارد.

تشكر و قدرداني:

بدين وسيله از زحمات و تلاش استاد ارجمند جناب آقاي دكتر نيما ايلاء وبرادر محترم آقاي مهندس مجيد بهزادي كه در امر ويرايش علمي و ادبي متن حاضر من را ياري نموده اند كمال تشكر و سپاسگذاري را دارم.

 

فهرست منابع فارسي و انگليسي مورد استفاده :

1-    احساني ، محمد رضا – 1364-شير و فرآورده هاي آن – دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران(درسنامه)

2-  صنايع شير ايران، آبان ماه 1380-خلاصه مقالات برگزيده نخستين همايش تخصصي صنعت شير و فرآورده هاي آن-ناشر ستاد برگزاري همايش.

3-  ميرنظامي،ضيابري،مرسده،صانعي شريعت پناهي،…-1375-از شير جه ميدانيد؟(شيمي و تكنولوژي شير)-دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران-گروه صنايع غذايي.

4-     Aol.hometown-1999-Anatomy of the breast how the Breast  makes milk-copyright marie, RN, IBCLC.

5-     Borges-Ms-1975-Milk flavors, Lipase activity and milk production as related to sudden changes of energy in the cow”s  ration oklahoma ,street  university still water 74074,oklahoma,USA.

6-     Bruno , Stefanon-Monica, Collitti, …-2000-Mammary apoptosis and lactation persistancy in dairy  animals. Journal of Dairy Research (2000)p.6937-6952 .

7-     George, F.W.2001-Goat Management-Nutritional Value of Dairy Product of Ewe and Goat milk-Haenlein Cooperative Extension Dairy Specialist University of Delaware.

8-      Hurley.w.l-2001-Lactation Biology (Minerals and Vitamins)-Department of Animal Science- University of Illinois- Urbana Champaign.

9-     John C. Bruhn. FST,UC Davis-2000-Dairy Goat Milk Composition . Dairy Goats and Lactation-Goat World. C.

10- Margaret,A.Neville-2002-Milk Secretion (An overview)- Department of Physiology ,Box c 240-Room 2607,UCHSC.

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

 
http://www.nemunetak.ir/fa/modules/MT-Gallery/images/thumbs/Copy%20(2)%20of%202.jpeg